FactoryDoel van VKL

De vereniging heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen, toepassen en in stand houden van de kwaliteit van luchtmetingen in Nederland. De vereniging behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De vereniging zal zich daarbij in het bijzonder richten op het bevorderen van:

– Een correcte en integrale toepassing van Europese richtlijnen en Nationale regelgeving op het gebied van luchtmetingen;
– Maatregelen gericht op het tegengaan van oneerlijke concurrentie als gevolg van het niet toepassen hiervan.

VKL Werkwijze

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– Het verstrekken van informatie en adviezen aan alle in de sector opererende partijen;
– Het actief participeren in overlegstructuren die de totstandkoming van Europese en Nationale richtlijnen en regelgeving op het gebied van luchtmetingen regelt;
– Het onderhouden van contacten met belanghebbende instanties;
– Het zijdens de deelnemende partijen optreden als aanspreekpunt naar belanghebbende partijen;
– Het verzamelen van en registreren van publiekelijk verkrijgbare informatie inzake voornoemde aandachtgebieden;
– Het aandragen van informatie aan de deelnemende partijen, welke nodig wordt geacht voor de onderwerpen die in relatie tot de doelomschrijving staan.